Welcome To Filibeli

Our Team


Md. Mominur Rashid

Md. Anamul Hoque Azad

Sowqat Hossain Chowdhury

MD. Jahangir Alam

Md.Fakhruddin

Jarina Akter Mukta

Rakima Akhter

Shahena Akter

Sahidul Islam

Md.Nurul Alam

Md. Mohi Uddin Mamun Bhuiyan

Rahamat Ullah

Wahid Hasan Tonmoy

Akib Hossain Bhuiyan Rahid

Imtiaz Uddin Ahmed Rafi

Abdur Rahaman Rana